Pengertian dan Arti Ikhfa Syafawi dalam Tajwid

Sep 7, 2023
Sarat dan Rekomendasi

Apa arti syafawi? Pengertian dari Ikhfa Syafawi sendiri merupakan salah satu hukum bacaan Tajwid yang wajib dipahami bagi setiap muslim ketika membaca Al-Quran. Ikhfa Syafawi merupakan bagian dari kelompok hukum bacaan Tajwid yang dikenal dengan sebutan hukum ikhfa.

Apa itu Ikhfa Syafawi?

Ikhfa Syafawi terjadi ketika ada huruf mim sukun (مْ) yang diikuti oleh salah satu huruf hijaiyah yang tergolong dalam huruf-huruf izhar halqi. Dalam ikhfa syafawi, pengucapan mim sukun tersebut tidak diucapkan secara terang-terangan namun lebih ditekan.

Arti Ikhfa Syafawi

Dalam konteks Tajwid, ikhfa syafawi memiliki arti menekan atau menyamarkan pelafalan huruf mim sukun yang diikuti oleh huruf izhar halqi sehingga tidak terdengar jelas. Tujuan dari ikhfa syafawi ini adalah untuk menjaga kelancaran bacaan Al-Quran dengan memperhatikan aturan-aturan khusus dalam tajwid.

Contoh Ikhfa Syafawi dalam Tajwid

Untuk lebih memahami konsep ikhfa syafawi, berikut adalah contoh penerapan dalam bacaan Al-Quran: Surat Al-Fatihah ayat 1: Bismillahirrahmanirrahiim. Pada kata "rahmanirrahim", terdapat ikhfa syafawi pada huruf mim sukun diakhiri dengan huruf ra, sehingga pelafalannya lebih ditekan.

Penutup

Dengan demikian, pemahaman mengenai ikhfa syafawi dalam Tajwid merupakan hal yang penting bagi setiap muslim yang ingin membaca Al-Quran dengan benar. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan dan keimanan dalam memahami aturan-aturan yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran.